Novi stambeni objekat u Bihacu - Borici

PROGRAM

Ovim idejnim rješenjem definirani su zahtijevi u pogledu gabarita, namjene, spratnosti, tipa krova kao i orijentacije i dispozicije objekta na parceli, u odnosu na okolne objekte i prilazne prometnice i sl. Lokacija je u nagibu, te diktira specifican tretman objekta i njegov odnos prema susjednim objektima. Predvideni stambeni objekat postavit ce se na zaravnat teren do nivoa saobracajnice u Ulici V Korpusa, cime bi se predvidena spratnost objekta od P+2+Pk, racunajuci s visinom padine od cca 10,0 m uklopila visinom u odnose postojecih objekata u susjedstvu.

1  2


3  4MIKROLOKACIJA

Objekat je na zapadnoj strani lokacije, udaljen od gradske saobracajnice, uz Ulicu V Korpusa, cca. 7,0 m, što se uklapa u postojecu gradevinsku liniju. Na sjevernoj i južnoj strani lokacije udaljenost objekta od ivica parcele je 1,50 m. Pristup lokaciji i kolski pristup objektu je sa Ulice V Korpusa. Na istocnoj strani objekat je od susjedne parcele udaljen cca 15,0 m. U svrhu ozelenjavanja slobodnih površina neophodno je izraditi poseban projekt vanjskog uredenja sa hortikulturnim rješenjem kojim bi se u odnosu na klimatske uvjete i pedološki sastav tla te posebne zahtijeve investitora, precizno utvrdile vrste i raspored biljnog materijala.